служба по трудова медицина “превенция 2004”

Кои сме ние и с какво можем да ви помогнем

Службата по трудова медицина”Превенция 2004” ЕООД е създадена въз основа на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обнародван в ДВ бр.124 от 1997г., Наредба №3 от 25.01.2008г. за службите по трудова медицина, обнародвана ДВ бр.14 от 12.02.2008г., за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и изпълнението на задълженията им по:
осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
укрепване на здравето и трудоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

Служба по трудова медицина ”Превенция 2004” ЕООД притежава задължителните документи от Министерство на здравеопазването, даващи й правото да извършва всички горепосочени дейности. Специалистите работещи в нея са с необходимите знания, умения, компетентност и висока информираност.

Съгласно чл.25/1/ от ЗЗБУТ работодателите задължително трябва да осигурят обслужване на своите работници и служители от СТМ, което води до редица предимства:
повишаване качеството и призводителността на труда;
подобряване условията на труд и намаляване на отпуските с временна нетрудоспособност по болест;
недопускане възникването на трудови злополуки и професионални заболявания;
добра производствена практика с ниско ниво на материалните разходи.