служба по трудова медицина “превенция 2004”

Службата по трудова медицина ”Превенция 2004” ЕООД е създадена въз основа на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обнародван в ДВ бр.124 от 1997г., Наредба №3 от 25.01.2008г. за службите по трудова медицина, обнародвана ДВ бр.14 от 12.02.2008г., за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и изпълнението на задълженията им по:

осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
укрепване на здравето и трудоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

вижте повече

Оценка на риска

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите чрез определяне честотата на излагане, вероятност за настъпване и тежест от настъпване на събитието, въз основа на което разработва мерки за превантивен контрол, както и технически мероприятия за намаляване на риска.

Оценка на риска на работното място чрез разработка на контролни карти за идентификация на опасностите.

вижте повече

грижа за вашите служители

организиране на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите.
наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
изготвяне, актуализиране и съхранение на досиета за здравното състояние на работниците и служителите съгласно изискванията на чл.11, ал.10 от Наредба №3.

вижте повече

Обучение на персонала

обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
организиране на обучението на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ в случай на бедствия и аварии.

вижте повече

 • Службата по трудова медицина “Превенция 2004” ЕООД е регистрирана в Министрестрво на зравеопазването под номер 066-1 от 10 април 2008, с ръководител д-р Яна Георгиева Илиева.

  вижте лиценза

 • Наредба №3 за службите по трудова медицина.
  Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
  Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

 • София 1527
  ул. "Панайот Волов" №6


  моб: 0888 73 21 20
  e-mail: prevencia2004@primasoft.bg