нашите услуги

Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина "Превенция 2004" ЕООД обхваща пълния задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3:

оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите чрез определяне честотата на излагане, вероятност за настъпване и тежест от настъпване на събитието, въз основа на което разработва мерки за превантивен контрол, както и технически мероприятия за намаляване на риска.
оценка на риска на работното място чрез разработка на контролни карти за идентификация на опасностите.
разработване на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед потенциалния здравен риск.
осигурява извършването на измервания на физични и химични фактори на работната среда / микроклимат, шум, вибрации, осветление, прах и др. /, въз основа на което се прави оценка на опасностите на работното място.
организиране на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите.
наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
изготвяне на обобщени анализи на здравословното състояние на работниците и служителите във връзка с конкретните условия на труд.
изготвяне, актуализиране и съхранение на досиета за здравното състояние на работниците и служителите съгласно изискванията на чл.11, ал.10 от Наредба №3.
обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа – организиране на обучението на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ в случай на бедствия и аварии.
всички допълнителни дейности посочени в Наредба №3 за службите по трудова медицина.